warunki uczestnictwa

WARUNKI  UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH  PRZEZ  „TRENDY TRAVEL”

Warunki  umowy

  1. Uczestnik zobowiązany jest wpłacić zaliczkę przy pobieraniu karty kolonii (obozu) w wysokości  500 zł przy wyjazdach krajowych i 700 zł przy wyjazdach zagranicznych.
  2. Kartę uczestnika kolonii (obozu) należy dokładnie  wypełnić i złożyć w biurze „TRENDY TRAVEL” w ciągu 14 dni.
  3. Niedokonanie wpłaty należności za imprezę w ustalonym terminie oraz  nie złożenie odpowiedniego dokumentu powoduje skreślenie z listy uczestników  i  stratę  zadatkowanej kwoty.
  4. Całość wpłaty należy uiścić najpóźniej do 45 dni przed imprezą okazując pracownikowi biura „TRENDY TRAVEL” dowód nadania wpłaty.
  5. „TRENDY TRAVEL„ zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu kosztów transportu , podatku, mających miejsce przed rozpoczęciem imprezy.
  6. „TRENDY TRAVEL” zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych ( decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, itp.). Uczestnik otrzymuje z tego  tytułu zwrot  pełnej wpłaty. Uczestnikowi  nie przysługuje z tego tytułu  odszkodowanie.

Rezygnacja  z imprezy:

  1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować  z imprezy, za datę rezygnacji przyjmuje się :

a)       dzień wpływu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy

b)       dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie dokona obowiązującej umową dopłaty

c)       dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli  Uczestnik nie weźmie w niej udziału.

2. W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika m. in. z powodu :

a)        niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów  uzupełnienia wpłat

b)        nieprzybycia na zbiórkę

c)         choroby i innych przypadków losowych

Koszty rezygnacji :

Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie Organizator ma prawo potrącić:

a)       przy rezygnacji 45 lub więcej dni przed rozpoczęciem imprezy 10% ceny imprezy od osoby

b)       przy rezygnacji między 44 a 35 dniem 20% ceny imprezy od osoby

c)       przy rezygnacji między 34 a 28 dniem 30% ceny imprezy od osoby

d)       przy rezygnacji między 27 a  15 dniem 50% ceny imprezy od osoby

e)       przy rezygnacji między 14 a 8 dniem 75% ceny imprezy od osoby

f)       przy rezygnacji  poniżej 8 dni 90% ceny imprezy od osoby.

Wysokość potrącenia nie będzie wyższa niż rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora.

„TRENDY TRAVEL” nie obciąży Uczestnika kosztami rezygnacji za wyjątkiem opłaty   manipulacyjnej 100 zł., jeżeli Uczestnik najpóźniej w chwili odstąpienia od umowy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, która przejmie jego obowiązki  wynikające  z umowy.

Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez uczestnika z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części  lub całości programu.)